Faculty Staff Recruitment: Application opens now – August 31, 2020

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปริญญาเอก สาขาชีวเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ เป็น first หรือ corresponding author ผู้มีประสบการณ์วิจัยหลังปริญญาเอกจะมีข้อได้เปรียบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม (16:00 น.) โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/index.php#sectionD ช่องทางการสมัคร: – สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 Read More …