SME Future Food: Thai Future Food Cluster

SME Future Food: Thai Future Food Cluster

SME Future Food: Thai Future Food Cluster กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
“ณ ปัจจุบันแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ จำเป็นจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่มี knownhow สูงและมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดกำลังจะเติบโตเปิดกว้างขึ้น อุตสาหกรรมลักษณะนี้ทางรัฐต้องการส่งเสริม เพื่อให้เกิดมูลค่า การขาย การผลิต หรือการค้าในตลาดโลกสูงขึ้นให้มีศักยภาพมากกว่าในอุตสาหกรรมเดิม…” ผศ. ดร. นพ. จามร สมณะ (ประธานคลัสเตอร์)